Cao-onderhandelingen Metalektro

maandag 14 september 2020

Op 9 september begon het overleg tussen de VHP2 en de andere vakorganisaties met de werkgeversvereniging FME over een nieuwe Cao die per 1 december 2020 moet ingaan. Voorafgaand aan het overleg hebben we onze voorstellen met elkaar uitgewisseld.

2 dagen voor het overleg ontvingen we de werkgeversvoorstellen.

In het onderstaande overzicht hebben we de VHP2 voorstellen en de voorstellen van FME naast elkaar gezet. Helaas zien we in de voorstellen van FME weinig verbeteringen voor werknemers die helpen om de sector aantrekkelijk en toekomstbestendig te maken.

Op de dag zelf hebben we de voorstellen aan elkaar toegelicht en hebben we elkaar vragen gesteld over de inhoud en de achtergrond van de voorstellen. Het eerste overleg verliep in een prettige sfeer wat ook weleens anders is geweest. De kloof tussen de voorstellen van werknemers en de FME is zoals gebruikelijk vrij groot.

Op 23 september as. beginnen de echte onderhandelingen. Pas dan zal blijken op welke onderwerpen we elkaar kunnen naderen. We houden jullie uiteraard over de voortgang van het onderhandelingsproces op de hoogte en willen jullie nogmaals voor de heldere input bedanken. Uit de geïnteresseerde vragen van de FME-delegatie maakten wij op dat de VHP2 voorstellen in goede aarde vielen.

 

Voorstellen VHP2

Voorstellen FME

Looptijd

Een looptijd voor van minimaal 12 maanden. Een langere looptijd is  bespreekbaar.

Een looptijd van minimaal 2 jaar.

Inkomen

 • De VHP2 verwacht een collectieve verhoging die minimaal de verwachte prijsinflatie compenseert. Een hogere collectieve verhoging kan helpen om de sector in de “war on talent” extra aantrekkelijk te maken. 

 

 • De VHP2 stelt voor om voor het maximum uit de HP cao in artikel 3 lid 2 uitzondering op ondernemingsniveau alleen toe te staan wanneer daarover afspraken met vakbonden zijn gemaakt. Geen afspraken hierover betekent dat het afgesproken verhogingspercentage uit de Cao ook op werknemers met een inkomen boven de € 101.951,-  moet worden toegepast.

 

Cao (inclusief pensioen) staat in het teken

van kostenbeheersing.

Gezondheid,

Duurzame Inzetbaarheid,

Scholing

& Ontwikkeling

a. Generatiepact

 • De dubbele vrijwilligheid voor werknemers met een jaarinkomen boven € 70.000,- is voor de VHP2 leden veel te vrijblijvend. Uit de evaluatie blijkt weliswaar dat sommige werkgevers de regeling ook openstellen voor werknemers met een jaarinkomen boven € 70.000,- maar dat is in onze optiek een minderheid. Veel werkgevers sluiten deze groep categorisch uit. Ons voorstel is om in de Cao op te nemen dat ook werknemers met een jaarinkomen boven € 70.000,- vanaf 62 jaar het recht krijgen om aan de 80-90-100 variant mee te doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Duurzame inzetbaarheid

 • Project loopbaancoaching doorzetten.
 • Pilot vitaliteitscoaching door A+O laten uitvoeren
 • Spelregels opstellen voor carriérewendingen (demotie)
 • Actieve support door werkgevers om de werkdruk te verlagen
 • Betere mogelijkheden om zelf de inhoud van je functie te bepalen (job carving)
 • Financiële aanvulling van het wettelijk partnerverlof tot 100 % van het salaris.

 

a. Generatiepact

FME wil het een pilot houden voor de duur van de nieuwe cao, met de volgende

verslechteringen:

• De variant 70-85-100 wordt

geschrapt;

• Werknemers die geen recht op ouderendagen hebben moeten nu toch maar hun vakantiedagen en vrije

roosteruren, vrije meeruren en/of vrije overuren inleveren ter waarde van de helft van de ouderendagen die bij hun leeftijd past.

• Heb je een verlofstuwmeer dan moet je deze dagen eerst opmaken voordat je aan deelname kunt beginnen.

• Geen recht meer op het generatiepact. Als het bedrijfsbelang zich ertegen

verzet kan de werkgever gewoon afwijzen.

• Verplichting tot herbezetting moet  komen te vervallen.

 

b. Geen recht op Duurzame

Inzetbaarheidsdag meer. Werkgever moet eerst goedkeuren dat je hem mag

gebruiken.

c. Zeggenschap van werknemers over kortere werkweken.

d. De FME wil in gesprek om overheidsgeld dat bedoeld is om zware beroepenregeling

te regelen, inzetten voor duurzame Inzetbaarheid.

e. Het lijkt de FME een goed moment om de

activiteiten van A+O opnieuw te bezien aan de hand van een evaluatie van de doeltreffendheid en doelmatigheid van activiteiten en middelen.

 

Werk- /privé balans

 • Met inachtneming van de wet flexibel werken de mogelijkheid in de Cao verankeren om zelf de verdeling van de uren over de week te bepalen en ook de mogelijkheid  en de voorwaarden vastleggen om binnen bepaalde grenzen vanuit huis te kunnen werken
 • Erkenning van mantelzorgverplichtingen en ruimte vanuit de werkgever om aan de mantelzorgverplichtingen te kunnen voldoen
 • Opties voor een sabbatical leave (3 maanden) eens in de 5 jaar (combinatie gespaard verlof en deels onbetaald verlof)

 

a. De cao bepaalt dat een werkgever die de

arbeidsduur in een werktijdregeling wil

uitbreiden tot meer dan 8,5 uur per dag,

daarover eerst moet overleggen met

vakbonden. FME wil deze bepaling uit de

cao schrappen.

b.  De FME wil dat werkgevers meer zeggenschap

krijgen over de roostervrije

uren en/of vakantiedagen voor werknemers.

Let wel: bij de vakantiedagen gaat het om zeggenschap bovenop de collectieve

vakanties die werkgevers mogen vaststellen. Ze stellen de volgende verslechteringen

in de cao voor:

• Collectieve roostervrije uren (ADV) vaststellen zonder instemming van de OR verhogen van 24 naar 48 uren.

• Vakantiedagen vaststellen zonder instemming van de OR verhogen van 1 dag naar 3 dagen.

• De vierde en vijfde dag met instemming van de ondernemingsraad, in

plaats van de tweede en derde dag.

 

Overige voorstellen

 • De VHP2 stelt voor om A+O Metalektro een training dialoogvaardigheden voor zowel werknemers als leidinggevenden te laten ontwikkelen. Het is aan sociale partners en A+O Metalektro om deze training onder de aandacht te brengen.
 • De arbeidsovereenkomst eindigt zonder dat daartoe enige opzegging is vereist van rechtswege behoudens eerdere opzegging en tenzij anders wordt overeengekomen, op de laatste dat van de maand, waarin de werknemer de 68-jarige leeftijd bereikt.

 

vorige  terug naar overzicht