Blog

30 mei 2018 | Lonen: Komt in 2018 een loongolf?

Casper Vaandrager Casper Vaandrager
blog email casper.vaandrager@vhp2.nl

Als relatieve kleine vakorganisatie zit de VHP2 aan veel interessante en grote Cao-tafels: Bij onder andere Philips, KPN, Metalektro en namens onze zusterorganisatie Synergo-Vhp ook bij DSM.

In 2017 hebben wij op het gebied van loonstijgingen weinig gemerkt van de oplevende economie.  De gemiddelde loonstijging over 2017 bedroeg 1,8%. De inflatie in 2017 was 1,5% zodat er nauwelijks sprake was van toename van de koopkracht.

2018 belooft een ander jaar te worden. De gemiddelde loonstijging van de Cao’s die in april en mei 2018 zijn afgesloten bedraagt 2,5%. De psychologisch belangrijke grens van 2% is dus ruimschoots genomen. De Nederlandse Bank wees in 2017 al op het belang van stijgende lonen en voorspelde voor 2018 ook een stijging van de zogenaamde arbeidsinkomensquote: Dat is het percentage van het nationaal inkomen (netto toegevoegde waarde) dat dient als beloning voor de productiefactor arbeid (arbeidsinkomen). Voor het eerst in jaren is de verwachting dat deze zal stijgen van 72,3% in 2017 naar 73,4% in 2018.

De krapte op de arbeidsmarkt vormt ongetwijfeld een belangrijke factor voor de toenemende loonstijgingen. Van een loongolf zal echter zeer waarschijnlijk geen sprake zijn in 2018 omdat automatisering en robotisering de vraag naar arbeid onder druk zetten. Daarnaast is de grote hoeveelheid ZZP’ers een mogelijke oorzaak dat de lonen momenteel niet al te hard stijgen. Voor meer informatie lees dit artikel uit het FD.

Wij merken momenteel aan diverse Cao-tafels dat werkgevers ook nog erg terughoudend zijn met het aanbieden van een structurele loonsverhoging in lijn met de voorstellen van vakorganisaties. Bij Philips Lighting is een eindbod van 1,7% neergelegd en bij DSM stokken de voorstellen van de werkgever bij 2%. In de Metalektro liggen de eerste voorstellen van de werkgevers op 2,2% op jaarbasis. Die onderhandelingen zijn op moment van schrijven nog niet afgerond maar de richting is wel duidelijk. De 3,5% waar vakorganisaties op hebben ingezet is in 2018 zeer waarschijnlijk niet haalbaar maar een stap in de goede richting moet zeker mogelijk zijn. Voor 2019 zijn de verwachtingen, bij een verder toenemende schaarste op de arbeidsmarkt, hooggespannen. Het CBP doet een voorspelling van 3,2%.

Vooralsnog geen loongolf maar het ziet er toch sterk naar uit dat het personeel in Nederland steeds meer gaat meeprofiteren van het gunstig economische tij in Nederland.