VHP2 jaarverslag 2017

Inhoud

Voorwoord
Youniun
Collectieve dienstverlening (cao's en sociaalplannen)
Overige collectieve thema's
VEEL!
Woman@vhp2
Individuele dienstverlening
Netwerkbijeenkomsten
Jaarcijfers
Samenstelling ledenraad
Samenstelling bestuur
Samenstelling bureau

Voorwoord

Vorig jaar namen we de VHP2 leden tijdens de ALV mee in de verkenningen op de arbeidsmarkt van de toekomst. De ALV 2018 zal in het teken staan van 'volwassen arbeidsverhoudingen'.

In het jaarverslag 2017 dat nu voor u ligt hebben we de highlights uit het jaar 2017 voor u in beknopte vorm op een rij gezet. Het mooiste aan het werken in een vereniging is dat wij het voor elkaar en met elkaar doen. Op al die momenten waar wij met z’n allen iets voor elkaar gekregen hebben (een Cao, een sociaal plan, overgangsafspraken, een mooie netwerkbijeenkomst, etc.) beseffen we ten volle waar we het iedere keer weer voor doen.

Veel leesplezier,
Jörg Sauer en Godwin van Dijk

Youniun

Youniun is het nieuwe concept voor de VHP2 en komt in de plaats van het project VHP2020. Bij Youniun draait het allemaal om jou. Daarom is de pay-off van Youniun It’s all about you.

In de zomer van 2017 hebben bestuur en ledenraad van de VHP2 hun goedkeuring gegeven aan het strategisch meerjarenplan. Aan dit strategisch meerjarenplan wordt vanaf 1 oktober 2017 invulling gegeven en dit plan moet in 2 jaar tijd leiden tot een geheel nieuwe propositie waarbij een geheel nieuw potentieel aan professionals (leden) wordt aangesproken. De eerste zichtbare resultaten worden medio 2018 verwacht.

Collectieve dienstverlening (cao's en sociaalplannen)

Cao KPN 2018
Eind 2017 is bij KPN een Cao afgesloten met een looptijd van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018. Er is een loonsverhoging afgesproken over deze periode van 1,5%. Daarnaast is het sociaal plan ongewijzigd verlengd tot 1 juli 2018. Vakorganisaties, waaronder de VHP2, zijn er in geslaagd de kantonrechtersformule te handhaven ondanks wettelijke maatregelen die dat moeilijker maken (Wet Werk en Zekerheid)

Zowel de Cao als het sociaal plan is afgesloten voor een relatief korte periode vanwege de personele wisselingen in de top van KPN en de daarmee gepaard gaande onrust.


Cao PostNL 2017/2018; invloed van Young PostNL!
Bij PostNL hebben vakorganisaties, waaronder de VHP2, een Cao afgesloten voor de periode van 1 april 2017 tot en met 31 december 2018 met een loonsverhoging van 3% (in 4 stappen).

Wederom maakte Young PostNL deel uit van het onderhandelingsteam van de VHP2 bij de Cao-onderhandelingen. Young PostNL bestaat uit circa 250 young professionals bij PostNl en sloot zich eind 2015 aan bij de VHP2. De samenwerking met Young PostNL is uniek. De VHP2 helpt Young PostNL aan de Cao-tafel waardoor ook jongeren invloed krijgen op hun arbeidsvoorwaarden. Op haar beurt helpt Young PostNL de VHP2 in haar ambitie om te verjongen.
Bij PostNL zijn wij er samen met Young PostNL in geslaagd om stappen te maken met betrekking tot modernisering en vernieuwing van de Cao. Concreet heeft dit bijvoorbeeld een persoonlijk keuzebudget opgeleverd voor hoger opgeleiden en zijn de mogelijkheden tot carrièrewendingen expliciet in de Cao opgenomen.


Cao Chimei Innolux Heerlen 2017/2018
Bij Chimei Innolux in Heerlen hebben de VHP2 en het FNV een Cao afgesloten met een looptijd van 1 augustus 2017 tot en met 31 juli 2018. Kern van de Cao is een collectieve verhoging van 1,5%.


Sociaal Plan Stork 2018 en 2019
In december 2017 hebben de vakorganisaties VHP2, FNV, CNV en de Unie bij Stork Technical Services Holding B.V. een sociaal plan afgesproken met een looptijd van 1 januari 2018 tot 1 januari 2020. De VHP2 is tevreden over het feit dat de kantonrechtersformule is gehandhaafd (C = 1) ondanks invoering van de aanzienlijk lagere transitievergoeding in de Wet Werk en Zekerheid


Nieuwe arbeidsvoorwaarden Nokia
Begin 2016 werd de overname van Alcatel-Lucent door Nokia afgerond. De bedrijven zijn verder gegaan onder de naam 'Nokia Corporation'

In 2017 zijn de vakorganisaties, VHP2 en FNV, samen met de ondernemingsraad er in geslaagd om overeenstemming te krijgen met Nokia over:

 • Een nieuwe Cao met een looptijd van 1-1-2018 tot en met 31-12-2019. Er is afgesproken om voor wat betreft de jaarlijkse loonstijging de ICK-Cao te volgen
 • Een nieuw Sociaal Plan waarbij de kantonrechtersformule grotendeels is gehandhaafd
 • Een nieuwe pensioenregeling

Philips Cao 
In januari 2017 hebben we met Philips een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe Cao bereikt. We hebben ervoor gekozen om een Cao-akkoord te sluiten dat zich tot de essentie beperkt. De inhoudelijke onderwerpen voor de nieuwe Cao gaan we in Co-creatie uitwerken. 
Het akkoord hield in:

 1. Looptijd 1-1-2017 tot en met 31-12-2017
 2. De lonen werden structureel verhoogd:
  - per 1-2-2017 met 0,5%
  - per 1-12-2017 met 1,5%
 3. De tekstaanpassingen zoals die door Philips waren voorgesteld waren akkoord. 
  De belangrijkste zijn:
  - de systematiek van het variabel salaris wordt aangepast aan de global policy van Philips
  - de afspraken over de WW-financiering worden aangepast aan het advies van de STAR d.d. 24-11-2015
 4. Vakorganisaties gaan participeren in een werkgroep om uitvoering en communicatie van Annual Incentive policy te optimaliseren.

Philips Lighting CAO
In maart 2017 is het gelukt om voor de werknemers bij Philips Lighting een eerste zelfstandige Cao tot stand te brengen. Naast de inhoud hebben we aan een volledig nieuw lay-out en redactie gewerkt met als resultaat een aantrekkelijke en volstrekt duidelijke Cao. 
Het resultaat hield op hooflijnen het volgende in:

 1. Looptijd 1-1-2017 tot en met 31-12-2017
 2. De lonen werden structureel verhoogd:
  - per 1-5-2017 met 0,75%
  - per 1-9-2017 met 1,25%
  Er gold een vloer van 300 euro per % (alleen te verwerken in de individuele salarissen).
 3. Variabel salaris: Een nieuwe variabel salarisregeling. De regeling wordt voor 40% gebaseerd op het Philips Lighting groepsresultaat en voor 60% is hij afhankelijk van beoordeling en financiële resultaat van de eigen groep.
 4. Partnerverlof: De huidige regeling voor partnerverlof wordt uitgebreid met additioneel 2 dagen.
 5. Afspraken (op te nemen in bijlage E):
  a. Mantelzorg: een paritair samengestelde werkgroep zal tijdens de looptijd van de cao een onderzoek doen onder de medewerkers.
  b. Carrièrewending: er zal een tripartite projectgroep (onderneming, vakorganisaties en Centrale Ondernemingsraad) worden gevormd om het onderwerp carrièrewending in al zijn facetten verder uit te werken.
 6. Duurzame inzetbaarheid:
  a. Voor 2017 wordt een nieuwe e-miles portfolio geïntroduceerd, inclusief opleidingsexperiment. Gedurende de looptijd van de Cao wordt nagedacht over een andere invulling per 2018
  b. De onderneming zal zorgdragen dat medewerkers ondersteuning krijgen bij de ontwikkeling van hun competenties.

Lumileds overgangsafspraken
Lumileds ging in 2017 van Philips naar Apollo middels een aandelenoverdracht. 
We hebben afgesproken dat de arbeidsvoorwaarden gelijk blijven. In dat kader spreken we een aparte aanvullende Cao af voor het verschil tussen de Philips Cao en de Cao Metalelektro. Daarnaast maakte we in een overgangsdocument de volgende afspraken:

 • RAV's Philips gaan mee
 • Dienstjaren gaan mee
 • Eenmalige uitkering 50% (kale) maandsalaris met minimum van € 2.000
 • Sociaal plan verlengd tot 3 jaar na aandelenoverdracht
 • Minimumvakantietoeslag conform de cao Metalelektro
 • Per 1-8-2017: + 1% structureel (conform Metalelektro cao)
 • 0,6% eenmalige uitkering (in de 2e maand na de overgang, niet eerder dan september.)
 • +0,75% structureel (vanaf 3e maand na de overgang, niet eerder dan oktober 2017)
 • Vanaf 2018: cao Metalelektro (+1,55% structureel per 1-1-2018)

Wat betreft pensioen hebben we afgesproken:

 • Lumileds kan de pensioenregeling van (bij) Philips niet voortzetten.
 • Opgebouwd pensioen blijft bij Philips Pensioenfonds (slaper)
 • Afspraken over de overgang naar de PME regeling
  - Pensioenpremie voor werknemers blijft 2%
  - Compensatie per medewerker o.b.v. beloningsgedachte (verschil in premie door de werkgever vertaald naar elke individuele werknemer) o.b.v. 4 jaar. Bruto uitkering na overgang gemiddeld € 9.600,=. Minimaal € 3.150,= /maximaal € 14.750,=)
  - Financieel advies door neutraal extern bureau

Siemens
De aankondiging van Siemens eind 2017 dat het voornemens is de vestiging in Hengelo te sluiten en om daaraan gekoppeld de activiteiten van NEM vrijwel te beëindigen sloeg in Hengelo in als een bom. De inzet van de vakorganisaties is gericht op het behoud van zoveel mogelijk werkgelegenheid. Door de werknemers zijn allerlei initiatieven ontplooid om de politieke aandacht op de werkgelegenheid in Hengelo te vestigen. Voordat Siemens bij de OR een adviesaanvraag neerlegt met als doel de sluiting van Hengelo onderzoekt Siemens de mogelijkheden om de activiteiten aan een of meer andere ondernemingen over te dragen.


Cao Coorstek
In mei 2017 heeft de VHP2 een Cao met CoorsTek Netherlands BV afgesproken. De kern van de afspraken is

 • Looptijd : 1 januari 2017 - t/m 31 december 2017
 • Collectieve salarisverhoging : De salarisschalen worden verhoogd :
  - Per 1 mei 2017 : 0,75%
  - Per 1 september 2017 : 1,25%
  - De aanpassing per 1 mei 2017 vindt plaats met terugwerkende kracht 
 • Aangepaste variabel salaris/ Bonus regeling
 • (Studie) afspraken tijdens de looptijd van deze CAO:
  - Duurzame inzetbaarheid / Employability
  - Pensioen

Cao en sociaal plan Ampleon
Begin 2017 heeft de VHP2 bij Ampleon een principeakkoord over een nieuwe Cao en een nieuw sociaal plan bereikt. 
Het akkoord hield het volgende in:

 • Looptijd: 1-1-2017 tot 1-4-2018
 • Loon: verhoging 2% per 1-4-2017 en 0.5% per 1-10-2017
 • Gedifferentieerd collectief blijft gehandhaafd
 • Merrit matrix (VG80/90) komt te vervallen
 • Bonussysteem
  - Uitbreiden naar VG 10 tot en met 45 (3% op target)
  - Protocolafspraken over de beloningssystematiek, waar de bonus onderdeel van uitmaakt
 • Afbouw ploegendienst, onderbreking van < 6 maanden in ploegen wordt beschouwd als ononderbroken.
 • Onderzoek naar duurzame inzetbaarheid ploegenmedewerkers, met ondersteuning OR
 • Protocolafspraken over mantelzorg en duurzame inzetbaarheid worden opgenomen

Sociaal plan

 1. Vangnetperiode van 3 maanden voor mensen jonger dan 50 en 6 maanden voor mensen van 50 jaar en ouder;
 2. Minimale vrijstelling bij 2/3 van de vangnetperiode
 3. Medewerkers hebben recht op een budget t.b.v. outplacement/opleidingen ad € 5.000,-.
 4. Uitgangspunt is de transitievergoeding met navolgende correctiefactoren: 
  a. De minimale ontslagvergoeding is 1 maandsalaris;
  b. Bij een dienstverband tussen 0 en 5 jaar: 1,4
  c. Bij een dienstverband tussen 5 - 10 jaar: 1,6
  d. Bij een dienstverband tussen 10 - 15 jaar: 1,85
  e. Bij een dienstverband tussen 15 en 20 jaar: 2,1
  f. Bij een dienstverband > 20 jaar: 2,15
 5. De ontslagvergoeding is als volgt gemaximeerd (en ten hoogste 200.000 EUR):
  Nooit meer dan de som van de basissalarissen tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd;
 6. Looptijd tot en met 31-12-2018

Loopbaancoaching bij Airbus Defence and Space in 2017: Unieke samenwerking tussen werkgever en VHP2!

In de zomer van 2017  gaf VHP2-loopbaancoach Annelies Dorgelo een presentatie over loopbaancoaching bij Airbus Defence and Space in Leiden. Er waren 30 belangstellenden en 23 personen hebben zich bij Annelies opgegeven met het verzoek om gecoacht te worden. Kortom: een groot succes!

Loopbaancoaching werd in het verleden vaak gezien als curatief: Bij een reorganisatie, burn-out of disfunctioneren kon een loopbaancoach worden ingeschakeld die je weer op weg hielp. Inmiddels heeft loopbaancoaching zich gelukkig  ook ontwikkeld tot iets preventiefs: Je neemt regie over je eigen loopbaan, zorgt voor je eigen persoonlijke ontwikkeling waardoor je sterker staat op de arbeidsmarkt. Duurzaam inzetbaar zijn wordt hiermee concreet gemaakt en dat sloeg aan bij de mensen die werkzaam zijn bij Airbus. Van jong tot oud heeft men zich massaal aangemeld!

De VHP2 heeft in overleg met Airbus het  initiatief genomen om de toegevoegde waarde van loopbaancoaching gezamenlijk te benadrukken. Het is namelijk zowel in het voordeel van de werkgever als in het voordeel van werknemers om je optimaal te ontwikkelen. Werkgevers hebben belang bij werknemers die op de juiste plek zitten, die betrokken zijn en weten wat eigenaarschap inhoudt.

Loopbaancoaching door de VHP2 is gratis voor leden die werkzaam zijn in de Metalektro (groot-metaal). Voor leden die niet vallen onder de werkingssfeer van de Metalektro worden de kosten van loopbaancoaching vaak vergoed door de werkgevers.

OVERIGE COLLECTIEVE THEMA'S

VEEL!

 VEEL!, het Job Finding Work Team van de VHP2, brengt zeer ervaren, hoogopgeleide mensen in contact met werkgevers. De leden van VEEL! kwamen ook in 2017 weer elke 2 weken bij elkaar op de woensdag van 16.00 uur tot 18.00 uur in de vergaderruimte van het VHP2 kantoor. Het team bestaat gemiddeld uit ongeveer 10 personen waarbij de samenstelling voortdurend aan verandering onderhevig is. Dat is maar goed ook gezien het doel van het team: Het vinden van werk! Dat is verschillende leden van VEEL! ook in 2017 weer gelukt.

VEEL! is een operationeel netwerk van ervaren hoogopgeleide professionals die elkaars employability interactief vergroten. Zij hebben ruime werkervaring in Marketing, Management, Techniek en ICT. Via VEEL! kunnen geïnteresseerden (bedrijven, W&S bureaus, detacheerders) in één keer in contact komen met dit netwerk van ambitieuze professionals.

VEEL! staat voor Verbinden, Expertise, Ervaring, en Leiderschap.

Verbinden - leggen van dwarsverbanden tussen disciplines en verbinden experts met elkaar en het delen van het netwerk

Expertise - snel, effectief oplossingen implementeren op basis van opgedane expertise

Ervaring - snel ingewerkt en breed operationeel inzetbaar ook op tijdelijke functies en projectmatige vacatures. Nuchter omgaan met problemen en komen met pragmatische oplossingen, graag nieuwe uitdagingen aangaan.

Leiderschap - ervaren seniors die leiding en sturing geven aan projecten en organisaties. Jongere medewerkers coachen en begeleiden.

Women@VHP2

Het netwerk Women@vhp2 kijkt met volle tevredenheid terug op 2017. In onze bijeenkomsten hebben we volop met elkaar gesproken over interessante onderwerpen zoals ‘employability’, ‘personal branding’ et cetera. Visies, meningen en het netwerk zijn gedeeld. Ook in 2018 willen we voor onze bevlogen dames en gasten meerdere bijeenkomsten organiseren.

Wij heten jullie, ook in 2018 weer van harte welkom. Neem gerust een gast mee!

Verdere info


Individuele juridische dienstverlening

In 2017 zijn er in het totaal 150 nieuwe zaken aangemeld. Dat is iets minder dan in 2016.

Ook dit jaar hadden de meeste zaken te maken met het individueel functioneren, zoals: slechte beoordelingen en verbetertrajecten; ziekteverzuim, re-integratie en WIA-problematiek die daaruit voort kunnen vloeien. Verder werd er veelvuldig advies gevraagd   met betrekking tot arbeidsconflicten, verandering van werkgever en nieuwe contracten.

Het aantal beëindigingsovereenkomsten vanwege reorganisatie is licht gedaald ten opzichte van vorig jaar. Het aantal beëindigingsovereenkomsten om andere, veelal persoonsgebonden redenen is gelijk gebleven. Daarbij zijn alle zaken in der minne geregeld   en zijn er geen ontslagprocedures gevoerd.

Wat betreft pensioenproblemen is er in totaal 13 maal verzocht om juridische ondersteuning.

De rechtsbijstand vragen op gebied van sociale zekerheid handelde meestal over de WW en een enkele maal ook over de WIA, de ZW, de IOW en IOAW. Regelmatig ging het dan over de samenloop van WW en pensioen of de samenloop van arbeidsongeschiktheidspensioen en ander uitkeringen, zoals de ZW of de levensloopuitkering. Slechts een heel enkele keer spelen nog vragen over de levensloopregeling nu deze regeling in 2012 min of meer afgeschaft is en slechts een klein aantal medewerkers nog te maken heeft met vragen of problemen rondom het opnemen van hun levensloop verloftegoed.

Na afronding van de zaak en sluiting van het dossier is consequent middels een korte enquête de mening van de cliënt gevraagd over de wijze waarop hij is geholpen. Ook dit jaar waren de cliënten vrijwel altijd tevreden tot zeer tevreden.

Netwerkbijeenkomsten 2017

19 januari de jaarlijkse gezellige nieuwjaarsbijeenkomst, waarin onder andere de toekomstplannen van de VHP2 werden aangekaart.

15 maart Bij Eaton in Hengelo is een bijeenkomst gehouden over het thema “loopbaan coaching” met als onderwerpen:

 • Zit ik hier als professional nog wel op mijn plaats?
 • Heb ik eigenlijk nog wel voldoende uitdaging?
 • Krijg ik voldoende professionele ruimte om mijn werk te doen?
 • Hoe kan ik beter omgaan met mijn leidinggevende?
 • Waar ben ik eigenlijk goed in?
 • Ben ik voorbereid op ontslag of reorganisatie?

29 maart een inspirerende en tevens ontspannende middag voor onze contactpersonen met als onderwerpen:

Update over de ontwikkeling van een nieuwe organisatie Transitie2020

Wijzingen in de WOR
Een lezing over waarneming en over de communicatie die we allemaal met onszelf hebben. Hoe functioneren wij mensen in deze drukke wereld om ons heen, en hoe kunnen wij ons eigen functioneren beïnvloeden? Er is meer mogelijk dan je denkt. De bijzondere voorbeelden en korte workshop hebben ervoor gezorgd dat we deze middag niet snel vergeten.

10 Mei De jaarlijkse ALV met daaraan voorafgaand speciaal voor onze bestuursleden, OR leden  en contactpersonen een middag met als thema: De arbeidsmarkt van de toekomst.

Tijdens deze middag hebben we kunnen genieten van:

Tom Plug (HR Innovatie, KPN) schetste een beeld van een aantal ontwikkelingen die impact hebben op mens, werk en organisatie. Daarnaast vertelde hij over de manier waarop KPN zijn medewerkers ondersteunt bij het zich voorbereiden op een ongewisse toekomst. Hij liet zien hoe dit onderwerp een plek heeft gekregen in de Cao.

Jan Peter van den Toren (Birch consultants) promoveerde in 1996 aan de Universiteit van Leiden en was van 1997 tot 2003 bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde diverse boeken en artikelen over de arbeidsmarkt, overlegstructuren en innovatiebeleid. Hij begeleidt veel sectoren en regio’s en de nieuwe clusters en valleys bij de vormgeving van hun innovatie- en arbeidsmarktaanpak. Hij nam ons mee in zijn visie op de arbeidsmarkt van de toekomst en bekeek met ons wat we als VHP2 (in aanvulling op de bijdrage van Tom Plug) zouden kunnen doen om werknemers te helpen om de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te kunnen volgen en te benutten.

 

Jaarcijfers 2017

2017 was in financieel opzicht een prima jaar.

De kosten zijn hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt vooral door Project VHP2020. In 2016 is er minder besteedt dan begroot. Dit is in 2017 uitgegeven, maar niet meegenomen in de begroting.

De balans van de vereniging ziet als volgt uit:

ACTIVA
De auto’s zijn voor de 2 onderhandelaars en staan op naam van de Vereniging.

De post openstaande contributie bedraagt € 11.237,- en voor het A+O fonds hebben we € 23.982,- voorgeschoten.

De vooruitbetaalde rekeningenpost betreft rekeningen die in 2017 ontvangen zijn maar in 2018 in de kosten horen.

PASSIVA
De auto’s worden over 4 jaar afgeschreven.

De diverse rekeningen zijn overlopende kosten voor o.a. diverse leveranciers.

SAMENSTELLING LEDENRAAD 2017

Jan Wesselsz, voorzitter
Reinier Roetering, secretaris
Simon van der Beek
Ko van den Berg
Jan-Bert de Bont
Dirk van den Bos, namens Synergo-vhp
Peter Breimer
Gerrit Cleven
Ton Eikelboom
Gerard van Giessen
Wim van den Horst per 1-2-2017
Jan-Willem Kemna
Hans Key
Job Lameris, namens Young PostNL
Gerard Lokhoff
Jan Migchels
Gerard van Nuland, namens Synergo-vhp
Arie van Olst
Leo van Raad per 1-6-2017
Daan Roozenboom, namens Young PostNL
Gerrit Venemans
Tomas Verwer
Jan Wieldraaijer
Afgetreden ledenraadsleden in 2017 zijn: 
Foort de Roo, per 1-2-2017
Hans van Mourik, per 1-4-2017
Ruud Mittendorff, per 1,7-2017
Ad Boudewijns, per 1-7-2017

SAMENSTELLING BESTUUR 2017

Godwin van Dijk, voorzitter
Hans van Sprang vicevoorzitter
Bart Salters, penningmeester 
Wim Dierssen
Thom Hanselaar
Michael van Hartkamp
Bas Kooij, namens Synergo-vhp
Ruud Rooijakkers, namens Young PostNL

Afgetreden in 2017: 
Leo van Raad per 1-2-2017

SAMENSTELLING BUREAUORGANISATIE 2017

Jörg Sauer, directeur adviseur arbeidsverhoudingen
Casper Vaandrager, adviseur arbeidsverhoudingen
Thérèse Schoenmakers, juridisch adviseur
Thérèse Beurskens, juridisch adviseur, adviseur arbeidsverhoudingen
Mariam Stappers, financieel medewerker 
Mirjam Ponsioen, officemanager
Wilma van der Kruis, facilitair medewerkster