PERSBERICHT als reactie op het FNV voorstel over pensioenen | 9 februari 2016

VHP2 staat kritisch tegenover het voorstel van dat op 5-2-16 in het FD "FNV wil inkomensafhankelijk pensioen is gepubliceerd. FNV stelt voor om de lagere inkomens een hogere pensioenopbouw met dezelfde premie toe te kennen vanwege hun vermeend kortere levensverwachting.  FNV poneert dat de  lager opgeleiden de pensioenen van de hoger opgeleiden subsidiëren. VHP2 vindt hiervan het volgende:

  • In het CPB rapport “Voor- en nadelen van de doorsneesystematiek” staat dat in de eerste pensioenpijler, de AOW, herverdeling van hogere naar lagere inkomens plaats vindt. Dat is volgens het CPB zelfs een expliciete doelstelling van de AOW. Daarnaast subsidiëren hogere inkomens de lagere inkomens via de belastingen en via een kleiner beroep op het zorgstelsel. Een verdergaande subsidiering via het pensioenstelsel achten wij onwenselijk.
  • De kortere pensioenuitkering van de lager opgeleide beroepsbevolking ten gevolge van de kortere levensverwachting is  in onze optie het symptoom en niet de kwaal zelf. Maatregelen die ertoe bijdragen dat de lager opgeleide beroepsbevolking in goede gezondheid langer blijft leven ondersteunen wij volledig.
  • In de Metalektro is recent afgesproken om de franchise die normaliter met het inflatiepercentage stijgt in 5 jaar tijd van € 15.554,- naar € 14.554,- te verlagen. Deze verlaging is goed voor de pensioenopbouw van de lagere inkomens. Door de verlaging van het opbouwpercentage en de franchise profiteren de lagere inkomens het meest van de gemaakte afspraken. Daarbovenop nog een hogere opbouw tegen dezelfde premie of een procentueel lagere premie dan de hogere inkomens afspreken is voor de VHP2 een stap te ver.
  • Voor de VHP2 is de AOW en het aanvullende pensioen onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld. In de toekomstdiscussie over de inrichting van het pensioenstelsel staan wij voor een integrale weging van de onderlinge solidariteit.

vorige  terug naar overzicht